กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนท่าไม้ไผ่

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนท่าไม้ไผ่
รหัส กองทุน 91990004
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนท่าไม้ไผ่ เทศบาลเมืองสตูล
ประธานกองทุน นายสุทัศน์ ชุมดี
กองทุนจัดตั้งขึ้นวันที่ 12 มกราคม 2545 ได้รับเงินล้าน เมื่อ 20กุมภาพันธ์ 2545
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ - หมายเลข - (ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล)
สมาชิกกองทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 มี 112 คน (ชาย 22 คน หญิง 90 คน)

การกู้ยืม
จำนวนสมาชิกที่กู้ยืม 60 ราย
จำนวนเงินกู้รวม 250000 บาท
สมาชิกที่สามารถชำระคืนได้ครบ 26 ราย เป็นเงิน - บาท (ติดตามข้อมูลไม่ได้)
สมาชิกที่ไม่สามารถชำระคืนได้ครบ 34 ราย เป็นเงิน - บาท (ติดตามข้อมูลไม่ได้)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ
- ข้อมูลบางส่วนสูญหาย ติดตามไม่ได้
- สมาชิกไม่ชำระเงิน
- คณะกรรมการมีงานประจำที่ต้องทำ
- ขาดความรู้ด้านบัญชี และการจัดการทั่วไป

ข้อแนะนำของกองทุน
- ให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกองทุน
- สร้างจิตสำนึกแก่สมาชิก

อ่านต่อ...

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนคลองเส็นเต็น

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนคลองเส็นเต็น
รหัส กองทุน 91990002
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนคลองเส็นเต็น เทศบาลเมืองสตูล
ประธานกองทุน นางสุนีย์ ยีอาร์
กองทุนจัดตั้งขึ้นวันที่ - ได้รับเงินล้าน เมื่อ - (ข้อมูลติดตามไม่ได้)
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ - หมายเลข - (ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล)
สมาชิกกองทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 มี - คน (ข้อมูลติตามไม่ได้)

การกู้ยืม (ข้อมูลติดตามไม่ได้)
จำนวนสมาชิกที่กู้ยืม - ราย
จำนวนเงินกู้รวม - บาท
สมาชิกที่สามารถชำระคืนได้ครบ - ราย เป็นเงิน - บาท
สมาชิกที่ไม่สามารถชำระคืนได้ครบ - ราย เป็นเงิน - บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ
- ข้อมูลอยู่ที่ประธานฯคนเก่า ซึ่งพยายามติดตาม แต่ติดตามไม่ได้
- กองทุนฯหยุดดำเนินงาน
- ไม่มีคณะกรรมการที่แน่นอน

ข้อแนะนำของกองทุน
- ให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกองทุน

อ่านต่อ...

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนทุ่งเฉลิมฝั่งตะวันตก

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนทุ่งเฉลิมฝั่งตะวันตก
รหัส กองทุน 91990005
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนทุ่งเฉลิมฝั่งตะวันตก เทศบาลเมืองสตูล
ประธานกองทุน นางบูญรัตน์ จันทรัศมี
กองทุนจัดตั้งขึ้นวันที่ 10 กันยายน 2544 ได้รับเงินล้าน เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2545
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ - หมายเลข - (ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล)
สมาชิกกองทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 มี - คน (ชาย - คน หญิง - คน)(ข้อมูลสูญหาย)

การกู้ยืม
จำนวนสมาชิกที่กู้ยืม - ราย
จำนวนเงินกู้รวม - บาท
สมาชิกที่สามารถชำระคืนได้ครบ - ราย เป็นเงิน - บาท
สมาชิกที่ไม่สามารถชำระคืนได้ครบ - ราย เป็นเงิน - บาท (ข้อมูลสูญหาย)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ
- ข้อมูลบางส่วนสูญหาย
- สมาชิกไม่ชำระเงิน
- หยุดดำเนินงานตั้งปี 2548
- มีการยักยอกเงินของกองทุนฯ
- คณะกรรมการลาออก ไม่มีใครสานงานต่อ

ข้อแนะนำของกองทุน
- ให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกองทุน

อ่านต่อ...

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนศาลากันตง

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนศาลากันตง
รหัส กองทุน 91990003
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนศาลากันตง เทศบาลเมืองสตูล
ประธานกองทุน นางวรรณา ลำแก้ว
กองทุนจัดตั้งขึ้นวันที่ - ได้รับเงินล้าน เมื่อ - (ข้อมูลสูญหาย)
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ - หมายเลข - (ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล)
สมาชิกกองทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 มี 913 คน (ชาย 31 คน หญิง 62 คน)

การกู้ยืม
จำนวนสมาชิกที่กู้ยืม 86 ราย
จำนวนเงินกู้รวม 1310000 บาท
สมาชิกที่สามารถชำระคืนได้ครบ 3 ราย เป็นเงิน 35000 บาท
สมาชิกที่ไม่สามารถชำระคืนได้ครบ 83 ราย เป็นเงิน 1275000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ
- ข้อมูลบางส่วนสูญหาย
- สมาชิกไม่ชำระเงิน
- คณะกรรมการมีงานประจำที่ต้องทำ
- ขาดความรู้ด้านบัญชี และการจัดการทั่วไป
- หยุดดำเนินงาน ตั้งแต่ 2548

ข้อแนะนำของกองทุน
- ให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกองทุน
- ต้องการดำเนินงานให่อีกครั้ง

อ่านต่อ...

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม
รหัส กองทุน 91990007
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนวัดชนาธิปเฉลิม เทศบาลเมืองสตูล
ประธานกองทุน นายเฉลิมพล แท่นประมูล
กองทุนจัดตั้งขึ้นวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ได้รับเงินล้าน เมื่อ 20 กุมภาพันธฺ 2545
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ - หมายเลข - (ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล)
สมาชิกกองทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 มี 90 คน (ชาย 32 คน หญิง 58 คน)

การกู้ยืม
จำนวนสมาชิกที่กู้ยืม - ราย
จำนวนเงินกู้รวม - บาท
สมาชิกที่สามารถชำระคืนได้ครบ 7 ราย เป็นเงิน 115000 บาท
สมาชิกที่ไม่สามารถชำระคืนได้ครบ - ราย เป็นเงิน - บาท (ข้อมูลสูญหายบางส่วน)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ
- ข้อมูลบางส่วนสูญหาย
- สมาชิกไม่ชำระเงิน
- คณะกรรมการมีงานประจำที่ต้องทำ
- หยุดดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2548

ข้อแนะนำของกองทุน
- ให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกองทุน
- ต้องการดำเนินงานใหม่อีกครั้ง

อ่านต่อ...

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนทุ่งเฉลิมฝั่งตะวันออก

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนทุ่งเฉลิมฝั่งตะวันออก
รหัส กองทุน 91990010
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนทุ่งเฉลิมฝั่งตะวันออก เทศบาลเมืองสตูล
ประธานกองทุน นายจรัส ฉันทอุไร
กองทุนจัดตั้งขึ้นวันที่ 22/9/2545 ได้รับเงินล้าน เมื่อ 1/4/2546
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30/11/2551 หมายเลข 088
สมาชิกกองทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 มี 91 คน (ชาย 30 คน หญิง 61 คน)

การกู้ยืม
จำนวนสมาชิกที่กู้ยืม 62 ราย
จำนวนเงินกู้รวม 912800 บาท
สมาชิกที่สามารถชำระคืนได้ครบ 11 ราย เป็นเงิน 548000 บาท
สมาชิกที่ไม่สามารถชำระคืนได้ครบ 51 ราย เป็นเงิน 858000 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ
- ข้อมูลบางส่วนสูญหาย
- สมาชิกไม่ชำระเงิน
- คณะกรรมการมีงานประจำที่ต้องทำ
- ขาดความรู้ด้านบัญชี และการจัดการทั่วไป

ข้อแนะนำของกองทุน
- ให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกองทุน

อ่านต่อ...

กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนซอยปลาเค็ม


กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง ชุมชนซอยปลาเค็ม
รหัส กองทุน 91990009
ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนซอยปลาเค็ม เทศบาลเมืองสตูล
ประธานกองทุน นายสุชาติ ปราณสุข
กองทุนจัดตั้งขึ้นวันที่ 13 มีนาคม 2546 ได้รับเงินล้าน เมื่อ 1 เมษษยน 2546
จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 พฤศิกายน 2550 หมายเลข 089
สมาชิกกองทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 มี 103 คน (ชาย 37 คน หญิง 63 คน)

การกู้ยืม
จำนวนสมาชิกที่กู้ยืม 110 ราย
จำนวนเงินกู้รวม 1823520 บาท
สมาชิกที่สามารถชำระคืนได้ครบ 10 ราย เป็นเงิน 212000 บาท
สมาชิกที่ไม่สามารถชำระคืนได้ครบ 72 ราย เป็นเงิน 1611520 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนฯ
- ข้อมูลบางส่วนสูญหาย
- สมาชิกไม่ชำระเงิน
- คณะกรรมการมีงานประจำที่ต้องทำ
- ขาดความรู้ด้านบัญชี และการจัดการทั่วไป


ข้อแนะนำของกองทุน
- ให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการกองทุน
- ต้องการเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยผู้ค้างชำระ

อ่านต่อ...